Järjestöjen nikotiiniton Suomi 2017-2020

Järjestöjen nikotiiniton Suomi (JÄNIS) -verkoston toimenpiteet kokoavat yhteen eri järjestöjen kehittämistyön, jolla edistetään tupakkalain tavoitetta nikotiinittomasta Suomesta.

JÄNIS-verkostoon liittyvien toimien tavoitteena on tukea ja edistää tupakkalain ja ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain toimeenpanoa. Tavoite on, että tupakkalain tavoitteen mukaisesti vuoteen 2030 mennessä enintään 5 prosenttia työikäisestä väestöstä käyttää tupakka- tai muita nikotiinituotteita.  

Toiminnan kohderyhmät ovat mukana suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Läpileikkaavana teemana kaikissa toimissa on nikotiinittomien elinympäristöjen edistäminen. 

Verkoston toimintasuunnitelma kattaa tupakka- ja muut ei-lääkkeelliset nikotiinipitoiset tuotteet (jatkossa nikotiinituotteet). 

Verkoston päämäärä 

JÄNIS-verkoston päämääränä on, että nikotiinituotteita käyttää vuonna 2020 enintään 8 prosenttia aikuisväestöstä ja 5 prosenttia 15-18 vuotiaista nuorista. Päämäärän saavuttaminen edellyttää yhteistyötä, verkostoitumista ja kumppanuutta yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. 

Verkoston tavoitteet 

1. Lisätään tietoisuutta nikotiiniriippuvuudesta, sen seurauksista ja tarvittavista toimista.

Viestinnän tavoitteena on kulttuurisen ja sosiaalisen muutoksen aikaansaaminen vaikuttamalla tupakointiin ja nikotiinituotteisiin liittyviin käsityksiin sekä ehkäisemällä ja vähentämällä niiden käyttöä. Viestintätavat ja sisältö valitaan kohderyhmän perusteella sekä yksittäisten hankkeiden viestit yhdistetään yleiseen teemaan. Viestinnässä otetaan huomioon kohderyhmien kulttuurit ja arvomaailmat sekä tiedon saattaminen osaksi yhteiskunnallista keskustelua.   

2. Ehkäistään nikotiinituotteiden käyttöä. 

Nikotiinituotteiden käytön ehkäisyn pääkohderyhmät ovat lapset ja nuoret. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin elämänvaiheisiin, joissa tiedetään nikotiinituotteiden käytön aloittamisriskin olevan erityisen suuri, kuten alakoulun lopussa ja yläkoulussa. Keskeisiä kohderyhmiä tupakoimattomuuden edistämisessä ovat myös ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat, ilman opiskelu- ja työpaikkaa olevat nuoret sekä maahanmuuttajanuoret. Toimenpiteitä suunnataan myös nikotiinituotteita, kuten nuuskaa ja sähkösavuketta, käyttäville nuorille. 

3. Tuetaan ja edistetään nikotiinituotteiden käytön lopettamista. 

Tavoitteena on kannustaa nikotiinia käyttäviä henkilöitä käytön lopettamiseen ja tarjota asiakaslähtöisesti monipuolista apua, tukea ja neuvontaa. Huomiota kiinnitetään niihin ryhmiin, joiden nikotiinituotteiden käyttö on runsaasta ja jotka tarvitsevat erityistä tukea. 

Verkostoa koordinoi Suomen ASH ja sen toiminta rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön Veikkauksen tuotoilla.

Janis Logot