Vuxna

Det har skett stora förändringar i den finländska dryckeskulturen under de senaste fyra årtiondena. En av de tydligaste förändringarna har varit den ökade totala konsumtionen av alkohol. Den har tredubblats sedan år 1968, vilket har lett till att också alkoholrelaterade skador har ökat.

Inställningentill användningen av alkohol har gradvis blivit mer tillåtande än tidigare. Denallmänna opinionen pekar dock på att man vill upprätthålla eller till och medskärpa den nuvarande alkoholpolitiken. Särskilt de stora liberaliseringarnainom alkoholpolitiken åren 1969, 1995 och 2004 har väckt stor oro hosbefolkningen.

Det går att särskilja socioekonomiska skillnader i dryckesvanorna. Högre tjänstemän dricker oftare, men mindre mängder åt gången och vinkonsumtionen är numera mycket vanligare i den här gruppen. Arbetare konsumerar större mängder alkohol oftare än andra grupper.

Utbildningsbaserade skillnader i alkoholkonsumtionen har sedan 2004 minskat bland män i arbetsför ålder och bland kvinnor i slutet avutbildningsperioden. Den tionde bland både kvinnor och män som konsumerar mest alkohol konsumerar cirka hälften. Män dricker mer än dubbelt så mycket som kvinnor.

Kvinnor knappar in på männen i sina dryckesvanor. Av män och kvinnor dricker 49 procent respektive 28 procent alkohol minst en gång i veckan, och det är vanligast (58 %) i den arbetsföra åldersgruppen för män i 35–54- årsåldern.

Den vanligaste alkoholhaltiga drycken är öl. År 2014 uppgav sig 59 procent av männen och 24 procent av kvinnorna konsumera öl minst en gång iveckan. Av männen och kvinnorna uppgav sig 33 procent respektive 36 procentkonsumera vin minst en gång i veckan. Starka alkoholdrycker konsumerades minsten gång i veckan enligt uppgift av 31 procent av männen och 12 procent av kvinnorna.  

År 2014 uppgav 13 procent män och 14 procent kvinnor att de inte harkonsumerat någon som helst alkohol under det gångna året. De motsvarandesiffrorna för år 1982 var 15 procent respektive 31 procent. Lägst andel fördessa personer förekom i Nyland.

Alkoholkonsumtionen har ökat bland pensionärer, särskilt bland män i 65–69-årsåldern. Andelen nyktra pensionärer har minskat märkbart mellan åren1985–2011. År 2011 uppgav 22 procent respektive 42 procent av pensionerade mänoch kvinnor att de inte har konsumerat någon som helst alkohol under det gångnaåret. Motsvarande siffror för år 1993 var 32 procent för män och 62 procent förkvinnor.  

Källor: 

Helldán A, Helakorpi S. Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa, våren 2014. THL. Rapport 6/2015.

Helldán A, Helakorpi S,Virtanen S, Uutela A.Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa, våren 2013. THL. Rapport 21/2013.

Holstila A-L, Helakorpi S, Uutela A. Den pensionerade befolkningens hälsobeteende och hälsa, våren 2011 samt förändringar i dem åren 1993–2011. Institutet för hälsa ochvälfärd. Rapport 56/2012.

Härkönen J. Avhandling. Not a wet generation but a wet nation: The dynamics of change andstasis in the Finnish drinking culture from 1968-2008. Helsingfors universitet. 2013. 

Karlsson T, Kotovirta E,Tigerstedt C, Warpenius K. Alkoholen i Finland. Konsumtion, skador och politiska åtgärder. Institutet för hälsa och välfärd. Rapport 13/2013.