Sivukartta

Tupakoinnin terveysvaikutukset
Tupakkatuotteet
Tupakointi Suomessa
Ympäristön tupakansavu
Tupakoinnin kustannukset
Tupakka ja kehitysmaat
Etusivu >> Tupakkatuotteet >> Tupakoinnin terveysvaikutukset >> Kansantaudit ja kansanterveyden edistäminen

Kansantaudit ja kansanterveyden edistäminen

Tärkein väestön toimintakykyä heikentävä ja ennenaikaista kuolleisuutta aiheuttava sairausryhmä nyky-Suomessa ovat krooniset kansantaudit: sydän- ja verisuonisairaudet, hengityselinten sairaudet, syövät, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, mielenterveyden häiriöt ja nopeasti yleistyvä diabetes. Runsaalla 40 prosentilla aikuisista on ainakin yksi pitkäaikainen sairaus.

Terveyden edistämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka parantavat terveydentilaa ja toimintakykyä ja vahvistavat hyvän terveyden edellytyksiä. Kroonisiin kansantauteihin liittyy merkittävä terveyden edistämisen potentiaali sillä ne ovat suurelta osin ehkäistävissä vaikuttamalla elinympäristöihin ja elintapoihin. Taudeista aiheutuvia haittoja voidaan vähentää myös varhaisvaiheen seulonnalla, hyvällä hoidolla ja kuntoutuksella. Varhainen toteaminen ja hoito ovat terveydenhuollon ydinaluetta. Valtaosa elinympäristöihin ja elintapoihin vaikuttavista toimista sijoittuu sitä vastoin yhteiskunnan muille sektoreille. Esimerkiksi työoloihin vaikuttamalla on mahdollista ehkäistä ja vähentää työuupumukseen kytkeytyvää masennusta ja näyttöpäätetyöhön liittyviä niska-hartiaoireita.

Varhaisvaiheen seulonnalla ja hoidolla on mahdollista merkittävästi vähentää sairastavuutta ja kuolleisuutta. Esimerkiksi 1940-luvulla aloitettu kohdunkaulan syövän ja 1980-luvulla aloitettu rintasyövän seulonta ovat tuottaneet hyviä tuloksia. Sydän- ja verisuonisairastavuuden ja -kuolleisuuden merkittävä väheneminen erityisesti työikäisessä väestössä viime vuosikymmenien aikana johtuu suurimmalta osin biologisten riskitekijöiden - verenpaine, kolesterolitaso, ylipaino - seurannasta ja varhaisesta hoidosta terveydenhuollossa ja niihin vaikuttavien elintapojen muutoksista. Elintapojen muutokset - esim. rasvan ja suolan vähentäminen ravinnossa, tupakoinnin lopettaminen ja vapaa-ajan liikunta - ovat puolestaan tulosta monista toimenpiteistä. Terveydenhuollossa toteutetun neuvonnan ja valistuksen lisäksi elintapoja ovat muokanneet mm. terveellisiä valintoja tukeva hinta- ja mainontapolitiikka, ravitsemispalveluiden ja elintarvikkeiden kehittäminen terveellisempään suuntaan sekä liikkumaan kannustava ympäristö- ja liikuntapolitiikka.

Vaikka sepelvaltimosairauksien väheneminen on suomalaisen terveyden edistämisen menestystarinoita, on sepelvaltimotautikuolleisuus Suomessa edelleen korkealla tasolla verrattuna esimerkiksi Välimeren maihin. Tehostamalla terveyden edistämistoimia on sydän- ja verisuonisairauksia mahdollista vähentää edelleen. Vastaavia tuloksia tarvitaan myös alueilla, joilla niitä ei vielä ole saavutettu - esimerkiksi syöpien vähentäminen (miesten keuhkosyöpää lukuun ottamatta) - ja lisääntyvien sairauksien kuten diabeteksen torjumiseksi.

Tehokkaimmin kansansairauksien esiintyvyyttä voidaan vähentää kohdistamalla toimintaa useiden sairauksien riskiä lisääviin elintapatekijöihin: tupakointiin, juomatapoihin, ravitsemukseen ja liikuntaan. Näiden muutos terveellisempään suuntaan vaikuttaa edullisesti verenpaineeseen, veren kolesterolitasoon ja sokeritasapainoon sekä painoindeksiin. Myönteiset muutokset näissä vähentävät mm. diabeteksen, sepelvaltimotaudin, aivohalvauksen, syöpien, hengityselinsairauksien sekä tuki- ja liikuntaelinten sairauksien riskiä. Tupakoinnin lopettaminen, alkoholin käytön vähentäminen, terveellinen ravitsemus ja liikunta myös parantavat toimintakykyä johonkin tautiin jo sairastuneilla ja kaikilla keski-ikäisillä ja ikääntyneillä. Lisäksi ne ovat olennainen osa monien sairauksien hoitoa.

Siitä huolimatta, että miesten tupakointi Suomessa on olennaisesti vähentynyt 1970-luvulta alkaen ja tupakointi naistenkin joukossa näyttää viime vuosina kääntyneen laskuun, tupakointi on edelleen merkittävä sairauksien aiheuttaja. Merkittävimmät lisääntyvät terveysuhkat ovat alkoholin kulutuksen jatkuva kasvu, ylipainon lisääntyminen etenkin nuorimmissa ikäryhmissä ja hyötyliikunnan väheneminen. Näihin kaikkien keskeisten kansantautien riskiä lisääviin elintapatekijöihin tulisi vaikuttaa tukemalla terveellisiä valintoja ja hyvän terveyden edellytyksiä kaikilla yhteiskuntapolitiikan lohkoilla.

Lähteet:

Pekurinen M. & Puska P. Terveydenhuollon menojen hillintä: rahoitusjärjestelmän ja ennaltaehkäisyn merkitys. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 4/2007.
Puska P. Kansanterveyden kehittymisen paikalliset haasteet. Terveyden edistämisen aluekierros, Helsinki 16.2.2006 http://www.stm.fi//terveys2015

Linkit:

KTL: Terveys ja sairaudet
http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/terveys_ja_sairaudet/

YLE: Elämä pelissä -testi
http://elamapelissa.yle.fi/elama-pelissa-testi

<h2>LISÄÄ AIHEESTA</h2>
TULOSTA
JAA LINKKI... ...

 


Suomen ASH ry

Olympiastadion
Eteläkaarre, A-porras
00250 Helsinki

puh. 050 381 0838

© Suomen ASH ryTIETOA SIVUSTOSTA | JÄTÄ PALAUTETTA TAKAISIN YLÖS